La nostra carta de compromís

COMPROMISOS A ED.INFANTIL

 Per part del centre

 1.- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat.

2.- Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.

3.- Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumnat, sempre i quan no vagi en contra del Projecte Educatiu de Centre.

4.- Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5.- Informar la família i l’alumnat dels criteris generals que s’aplicaran per avaluar el rendiment escolar, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6.- Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.

7.- Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat. Aquesta comunicació es farà mitjançant una entrevista mínima durant el curs, i un informe acadèmic el primer i el tercer trimestre.

8.- Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant pel desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne.

9.- Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, i facilitar la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari de l’entrevista, la qual sempre es farà dins l’horari del centre.

10.- Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos, si escau, al llarg de l’etapa, sempre que sigui necessari.

11.- ……………………………………………………………………………………………………………………….

Per part de la família

 1.- Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu. Respectar tota persona treballadora del centre.

2.- Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3.- Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4.- Vetllar perquè fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5.- Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps de treball a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6.- Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7.- Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8.- Atendre dins del mateix mes les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9.- Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10.- Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11.- Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut sempre que sigui necessari dins l’etapa educativa.

12.- ……………………………………………………………………………………………………………….

 

COMPROMISOS A ED.PRIMÀRIA

 Per part del centre

 1.- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat.

2.- Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.

3.- Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumnat, sempre i quan no vagi en contra del Projecte Educatiu de Centre.

4.- Informar la famíia del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5.- Informar la famíia i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6.- Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.

7.- Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat. Aquesta comunicació es farà mitjançant una entrevista mínima durant el curs, i un informe acadèmic durant cada trimestre.

8.- Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumnat al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9.- Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família en termini màxim d’un mes, i facilitar la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari de l’entrevista, la qual sempre es farà dins l’horari del centre.

10.- Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos, si escau, al llarg de l’etapa, sempre que sigui necessari.

11.- ……………………………………………………………………………………………………………………….

Per part de la família

 1.- Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu. Respectar tota persona treballadora del centre.

2.- Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3.- Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4.- Vetllar perquè fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5.- Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6.- Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7.- Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8.- Atendre dins del mateix mes les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9.- Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10.- Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11.- Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut sempre que sigui necessari dins l’etapa educativa.

12.- ……………………………………………………………………………………………………………….