La nostra línia

ESCOLA FAMILIAR

Ser una escola d’una línia ens permet tenir un tracte directe amb les famílies i l’alumnat. Tenim un objectiu comú de família i escola: el desenvolupament integral del nen.

ESCOLA CATALANA

El català és la nostra llengua vehicular i, juntament amb la nostra cultura, fem que tot alumne i família se senti ben arrelat al nostre país.

ESCOLA INCLUSIVA

Acollida al centre personalitzada, reunions informatives i entrevistes amb les famílies, juntament amb un model assembleari que és la nostra forma d’opinar, decidir i promoure la convivència.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Desdoblaments de grups per atendre millor el nostre alumnat, juntament amb hores de Suport Escolar Personalitzat (SEP) per l’alumnat en què es detecti alguna dificultat d’aprenentatge o possibilitat d’estimulació. Existeix una Unitat de Suport a l’Educació Especial per aquells nens de NEE que fan tant un treball dins la classe com en grup reduït a l’aula USEE.

ESCOLA ACTIVA

Creiem en l’aprenentatge significatiu mitjançant l’observació, la manipulació, la motivació, la concentració i escolta, la reflexió, el treball individual i el treball en grup, el pas de la concreció a l’abstracció, les sortides i activitats, les festes i els projectes que treballen l’escola.

SORTIDES I ESTADES DE CONVIVÈNCIA

L’objectiu és adquirir coneixements a partir de l’experiència i l’observació directa, i potenciar l’autonomia i relació entre els alumnes i l’entorn.

ESCOLA PARTICIPATIVA I DEMOCRÀTICA

Creiem que en un projecte d’escola on tothom es comprometi, respon a un model de decisions per consens del claustre. També creiem en el compromís i la col·laboració de l’AMPA, les famílies i el Consell Escolar. De la mateixa manera, treballem aquest model assembleari a classe amb l’alumnat.

PROJECTES QUE COMPLEMENTEN L’EDUCACIÓ DEL NOSTRE ALUMNAT

Ed. en la diversitat, Escola Verda, Reutilització de llibres, desdoblaments en les tres llengües que treballem: català, castellà i anglès; l’esport a l’escola, la biblioteca  i l’Impuls a la Lectura.